Cho dù ở thời đại nào, chúng tôi luôn tạo ra môi trường sống
dựa trên nền tảng về “Con người”, và đây cũng là nguồn gốc của việc xây dựng.
 Từ thời Minh Trị cho đến ngày nay, theo nguyên tắc lớn này, công ty
<MASUOKA Architectural Contractors> chúng tôi luôn nỗ lực để
sáng tạo ra môi trường sống giàu mạnh, phong phú
dựa trên ý tưởng cơ bản từ “Con người”

MASUOKATrang web này là bản dịch tóm tắt dựa trên trang chính của công ty chúng tôi .

Copyright2005 MASUOKAGUMI. All rights reserved.
Thông tin công ty
Giới thiệu về các thành tựu
Thông tin bất động sản